top of page

Etický kódex dobrovoľníkov modlitebnej linky

Dobrovoľník modlitebnej linky
  • sa stotožňuje s biblickou kultúrou Božieho Kráľovstva 

  • pristupuje ku klientovi s úctou,  rešpektom a empatiou 

  • sa počas služby snaží o vytvorenie akceptujúcej, prijímajúcej atmosféry

  • rozumie medzidenominačným vzťahom, modlí sa za veriacich aj za neveriacich

  • sa za vás modlí k nebeskému Otcovi v mene Pána, Ježiša Krista vo Svätom Duchu

  • považuje informácie, ktoré získa od klienta, za dôverné, pokiaľ to neodporuje zákonom Slovenskej republiky 

  • vo výnimočných prípadoch, akými sú ohrozenie zdravia, života, majetku, životného prostredia a porušovanie právnych noriem SR, aj bez súhlasu klienta informuje zložky záchranného systému

  • rovnako ako volajúci žiadateľ o službu, má právo ukončiť komunikáciu

  • môže prerušiť komunikáciu len po predošlom upozornení volajúceho na porušenie zásad slušnej komunikácie

bottom of page